GDPR - Ochrana osobních údajů

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle ustanovení čl. 13 a následující Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

jméno a kontaktní údaje správce

Společnost JAW.cz s.r.o. se sídlem Slovanská 861/40, 405 02 Děčín VI - Letná, IČ: 287 04 011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka C, pod sp. zn. 27647 (dále jen jako „správce“)

Kontaktní údaje správce: info@jaw.cz , +420 412 151 151, +420 777 151 151
Jméno a kontaktní údaje zástupce správce: Ludvík Nesnídal, +420 412 151 151
Jméno a kontaktní pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován: Vladislav Naumovič, +420 412 151 151, naumovic@jaw.cz
Zpracovatelem osobních údajů je společnost JAW.cz s.r.o. se sídlem Slovanská 861/40, 405 02 Děčín VI - Letná, IČ: 287 04 011

účely zpracování a právní základ pro zpracování

Osobní údaje jsou zpracovány za následujícím účelem: plnění povinností stanovených právními předpisy / jednání o poskytnutí služby / plnění smluvních závazků / zajištění činností a služeb souvisejících s poskytováním služeb / ochrana zájmů a práv správce / nabízení obchodu a služeb.

kategorie dotčených subjektů údajů

Popis kategorií subjektů údajů, kterých se zpracování dotýká: klienti správce / zaměstnanci, správce / třetí osoby od kterých se nakupují telekomunikační služby.

kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, platební morálka, autentifikační údaje (číslo smlouvy) a data retention.

informace o kategoriích příjemců osobních údajů

Zpracovatel: JAW.cz s.r.o. Slovanská 861/40, 405 02 Děčín VI - Letná, IČ: 287 04 011
společnosti sledovanitv.cz s.r.o., IČ: 016 07 910
veřejné úřady / třetí strany.

informace o předávání údajů do třetích zemí

Nebude docházet k předání údajů do jiných států / Osobní údaje budou předány do členských zemí EU / osobní údaje budou předány do třetích na základě ustanovení čl. 44 a čl. 45 / čl. 46 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

informace o lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze zákona o elektronických komunikací / zákona o účetnictví a vztahu mezi správcem a subjektem údajů.

práva subjektu osobních údajů

Právo na opravu nebo výmaz (být zapomenut), popřípadě omezení zpracování.
Subjekt údajů má právo požádat správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů.
Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle zařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků zákazníka.
Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od správce a předat je jinému správci osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha.

technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti údajů

 • zajištění bezpečnosti sídla správce (objektu): zámky, mříže, kamery, pult centrální ochrany, elektronické zabezpečení, alarm, kamerový systém, bezpečnostní směrnice
 • zajištění bezpečnosti archivování písemností a elektronického a automatizovaného zpracování osobních údajů: rozdílná přístupová práva, logování, zálohování, antivirová ochrana, kryptování, pseudonymizace, šifrování osobních údajů, bezpečnostní směrnice.
   


INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE
Společnost JAW.cz s.r.o. se sídlem Slovanská 861/40, 405 02 Děčín VI - Letná, IČ: 287 04 011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka C, pod sp. zn. 27647 (dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem smluvního vztahu nakládá s osobními údaji zákazníka: Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, platební morálka, autentifikační údaje (číslo smlouvy) a data retention (dále jen „subjekt údajů“).

účel a právní základ zpracování osobních údajů
Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se vznikem smluvního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů jako zákazníkem;
 • vedení vnitřní evidence zákazníků a zaměstnanců.

rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, platební morálka, autentifikační údaje (číslo smlouvy) a data retention.

doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

kontaktní údaje správce
Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:
 • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla
 • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: info@jaw.cz
 • správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: 412 151 151, 777 151 151

informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím osobám, vyjma následujících případů:
 • za účelem vedení účetnictví osobní údaje zpracovává obchodní společnost Ing. Josef Černý  IČ: 631 54 285, Miroslava Tesařová IČ: 651 15 902
 • za účelem poskytování služeb TV osobní údaje zpracovává obchodní společnost sledovanitv.cz s.r.o., IČ: 016 07 910
 • za účelem poskytování služby HLAS osobní údaje zpracovává obchodní společnost Milan Suchánek IČ: 725 95 418, T-mobile Czech Republic a.s. IČ: 649 49 681
 • za účelem správy systému údaje zpracovává obchodní společnost ISP Admin, p. Dušan Sýs IČ: 732 34 222

  V případě nutnosti poskytuje správce osobní údaje orgánům Policie ČR či jiným orgánům veřejné moci, a to výhradně za účelem splnění jeho zákonné povinnosti.

  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zpět
©2007 - 2019 JAW.cz s.r.o.
Webdesign Studio Maglen