Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti JAWholding.cz s.r.o.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen „Podmínky“) tvoří obecný právní rámec, dle kterého poskytuje společnost JAWholding.cz s.r.o., se sídlem Slovanská 861/40, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, IČ 05120802, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústní nad Labem, oddíl C, vložka 37606, (dále jen „Poskytovatel“) Účastníkům služby elektronických komunikací.

I.2 Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást jakékoli smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem (dále jen „Smlouva). Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od úpravy uvedené v těchto Podmínkách, použije se vždy přednostně úprava obsažená ve Smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem jsou také další smluvní dokumenty Poskytovatele, zejména Ceník služeb a Popis služby.

 II. DEFINICE POJMŮ

II.1 Není-li výslovně stanoveno jinak, pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v těchto Podmínkách, příslušné Smlouvě, jakož i v ostatních dokumentech týkajících se vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem níže uvedený význam:

„Popis služby je dokument obsahující definici Služby a specifických podmínek jejího poskytování. Tak, jak Poskytovatel průběžně inovuje Službu, může Popis služby měnit. Nový Popis služby nahrazuje odpovídající starý Popis služby, pokud není v novém Popisu služby uvedeno jinak. Popis služby je součástí příslušné Smlouvy. Popis služby může tvořit součást Ceníku.

„Poskytovatel je společnost JAWholding.cz s.r.o., IČ: 051 20 802, se sídlem Slovanská 861/40, Děčín VI - Letná, PSČ 405 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37606.

„Reklamací se rozumí právní úkon Účastníka, při kterém uplatňuje své nároky vůči Poskytovateli z vadně vyúčtované ceny nebo z vadně poskytnutých služeb.

„Službou se rozumí veřejně dostupná služba elektronických komunikací poskytovaná Poskytovatelem Účastníkovi na základě Smlouvy prostřednictvím Sítě elektronických komunikací. Součástí Služby může být poskytnutí jiné služby, zhotovení díla nebo dodání zboží, to vše dle dohody ve Smlouvě.

„Smlouva je Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřená mezi Poskytovatelem a Účastníkem, jejímž předmětem je poskytování služby elektronických komunikací Poskytovatelem Účastníkovi.

„Smluvní strana je Poskytovatel a/nebo Účastník.

„Síť elektronických komunikací znamená veřejnou síť elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. e) Zákona, jejichž prostřednictvím je poskytována služba elektronických komunikací.

„Účastník je fyzická nebo právnická osoba, které je poskytována Služba.

„Spotřebitel je každá fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poskytovatelem.

„Účastnická stanice je soubor technických zařízení, včetně přípojného vedení a koncového bodu sítě, umožňující přístup ke Službě.

„Web Pokytovatele" stránky Poskytovatele umístěné na adrese www.jaw.cz, na nichž se může Účastník kdykoliv dálkovým přístupem seznámit s aktuální nabídkou Služeb Poskytovatele, smluvními dokumenty a jejich změnami.

„Zákon je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.

„Technické zařízeníje zařízení, zejména elektronické komunikační zařízení, které je nezbytné k využívání Služby ze strany Účastníka. Poskytovatel a Účastník se mohou ve Smlouvě dohodnout, že Poskytovatel Účastníkovi prodá, zapůjčí nebo nainstaluje technické zařízení u Účastníka, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě.

II.2 Pojem definovaný v těchto Podmínkách v jednotném čísle zahrnuje i množné číslo a naopak, pokud tak vyplývá z kontextu. Při výkladu těchto Podmínek se nepřihlíží k názvům jednotlivých článků či odstavců.

III. SMLOUVA, DOBA TRVÁNÍ, ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY
Uzavření smlouvy, její platnost a účinnost

III.1 Smlouva by měla být uzavřena písemně. Tyto Podmínky, jakož i Příslušný Popis služby a Ceník tvoří integrální součást Smlouvy uzavřené s příslušným Účastníkem.

III.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy a účinnosti dnem zahájení poskytování Služby.

Doba trvání smlouvy, automatické prodloužení smlouvy sjednané na dobu neurčitou

III.3 Dle dohody ve Smlouvě se Smlouva uzavírá na dobu neurčitou nebo na dobu určitou. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou a není ve Smlouvě doba určitá uvedena, je stanovena na 12 měsíců a počítá se ode dne zahájení poskytování Služby.

III.4 V případě, že je ve Smlouvě sjednáno poskytování více Služeb, může být také ujednána u každé poskytované Služby jiná doba trvání. V takovém případě trvá Smlouva do skončení poskytování poslední Služby.

III.5 Pokud je Smlouva či některá Služba uzavřena na dobu určitou a žádná ze Stran nejpozději 7 dnů před uplynutím sjednané doby trvání nevyjádří písemně vůli Smlouvu/Službu ukončit, Smlouva (poskytování Služby) se prodlužuje o dobu dalších 12 měsíců, a to i opakovaně. Poskytovatel bude informovat Účastníka, který je Spotřebitelem, způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti Smlouvy (Služby) sjednané na dobu určitou o možnosti a způsobu, jak Smlouvu ukončit.

Ukončení smlouvy

III.6 K ukončení Smlouvy nebo Služby může dojít jen za podmínek sjednaných v Podmínkách.

III.7 Při splnění sjednaných podmínek může být Smlouva ukončena jako celek nebo může být každá Služba ukončena samostatně. V případě, že si však Účastník objednal balíček služeb, není k ukončení pouze některé dílčí Služby z balíčku oprávněn. Je-li ukončena Smlouva jako celek, končí tím automaticky ke stejnému datu i všechny Služby poskytované na základě ukončené Smlouvy. Ukončením Smlouvy nezanikají další Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem vedle Smlouvy, které se ukončení dotýká. Poskytovatel je oprávněn ukončit Smlouvu jako celek i v případě, že Účastník porušuje své povinnosti jen ohledně některé dílčí Služby. Poskytovatel je dále oprávněn ukončit veškeré Smlouvy uzavřené s Účastníkem i v případě, že Účastník porušuje své povinnosti jen ohledně některé dílčí Smlouvy.

Dohoda Stran

III.8 Smlouva může být vždy ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

Výpověď

III.9 Účastník i Poskytovatel jsou oprávněni Smlouvu uzavřenou na dobu určitou i na dobu neurčitou kdykoliv ukončit i bez uvedení důvodu písemnou výpovědí. Výpověď musí být písemná a musí být doručena Poskytovateli na adresu jeho sídla. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena adresátovi.

V případě, že Účastník vypoví Smlouvu či Službu sjednanou na dobu určitou, bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu finančního vyrovnání dle odst. VI.27 a násl. těchto Podmínek.

Úmrtí Účastníka

III.10 V případě úmrtí zaniká smluvní vztah v den úmrtí Účastníka, nejsou tím však dotčena práva a povinnosti dědiců, kteří jsou povinni uhradit případné dluhy zemřelého Účastníka. Pokud bude Služba i po úmrtí Účastníka i nadále aktivní a bude jednoznačně vykazovat provoz, bude smluvní vztah ukončen, až od doby kdy bude provoz Služby neaktivní. Za dobu aktivního provozu Služby jsou pozůstalí povinni hradit cenu Služby dle Ceníku.

Ukončení smlouvy uzavřené se Spotřebitelem při použití prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele

III.11 Byla-li Smlouva uzavřena se Spotřebitelem při použití prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele, má Účastník právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření Smlouvy bez jakékoliv sankce. Poskytovatel ke dni uzavření Smlouvy poskytne Účastníkovi veškeré smluvní dokumenty v elektronické podobě. V případě pozdějšího zpřístupnění smluvní dokumentace běží lhůta pro odstoupení od Smlouvy až od zpřístupnění této dokumentace. Odstoupení od smlouvy musí Účastník uplatnit písemným odstoupením od Smlouvy zaslaným Poskytovateli na adresu jeho sídla. K tomu může Účastník vyplnit a odeslat vzorový formulář umístěný na internetových stránkách Poskytovatele. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, kdy byly sjednané Služby splněny se souhlasem Účastníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud Účastník požádal, aby poskytování Služeb začalo během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, zaplatí poměrnou částku dle rozsahu poskytnutých Služeb do doby, kdy Poskytovatele informoval o odstoupení od smlouvy, a to dle Ceníku. Toto ujednání platí pouze v případě, byla-li Smlouva uzavřena se spotřebitelem.

Ukončení smlouvy v případě podstatné změny Smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení Účastníka

III.12 Při podstatné změně Smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení Účastníka je Účastník, který nové podmínky nebude akceptovat, oprávněn ukončit Smlouvu výpovědí, přičemž Smlouva v takovém případě zaniká ke dni nabytí účinnosti změny Smlouvy. Výpověď je v takovém případě Účastník oprávněn doručit Poskytovateli do dne účinnosti změny. Výpověď dle tohoto ujednání je možno učinit bez sankce či úhrady finančního vyrovnání.

Právo ukončit Smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně Smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy nařízení Českým telekomunikačním úřadem. Výpověď musí být písemná a musí být doručena Poskytovateli.

Odstoupení od Smlouvy Účastníkem

III.13 Účastník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že dojde ze zavinění Poskytovatele k souvislému přerušení dodávky Služeb na dobu více než 10 dnů v průběhu jednoho kalendářního měsíce nebo Poskytovatel neodstranil závadu služeb ohlášenou Účastníkem do 3 pracovních dnů, přičemž Poskytovatel nezajistí nápravu ani na základě výzvy Účastníka. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno Poskytovateli na adresu jeho sídla, Smlouva v takovém případě zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy Poskytovateli

Toto ujednání se nepoužije v případě, že k přerušení či omezení dodávky Služeb nebo neodstranění závady došlo z důvodů na straně Účastníka. Za závady v poskytování Služby se nepovažuje plánované přerušení či omezení poskytování Služby z důvodů nutných pro řádné poskytování Služby (např. opravy, úpravy, seřizování, přemístění), které byly Účastníkovi předem oznámeny.

Odstoupení od Smlouvy Poskytovatelem

III.13 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

 • v případě prodlení Účastníka s placením cen za služby či porušování smluvních podmínek
 • pokud existuje odůvodněná obava, že Účastník neoprávněně využívá data, systémy a sítě nebo neoprávněně testuje zranitelnost systémů nebo sítě
 • pokud Poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování Služeb dle této smlouvy
 • pokud dojde k ukončení Smlouvy mezi Poskytovatelem a vlastníkem příslušné nemovitosti o umístění technologie umožňující poskytování Služeb Účastníkovi
 • pokud Účastník neodpojí bez prodlení své zařízení od sítě, pokud takové zařízení působí závady na síti, ačkoliv byl k takovému odpojení Poskytovatelem vyzván
 • nastanou-li při instalaci koncového bodu nepředvídané okolnosti, které Poskytovateli znemožní dodávku Služeb
 • pokud Účastník i přes upozornění používá poskytovanou Službu nebo majetek Poskytovatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy
 • pokud Účastník uvedl ve smlouvě nepravdivý údaj, neoznámil Poskytovateli změnu údajů ve Smlouvě nebo mu bezdůvodně odmítá poskytnout součinnost při plnění předmětu Smlouvy
 • pokud Účastník změní bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nastavení zařízení nebo do zařízení Poskytovatele jinak zasáhl
 • pokud Účastník porušuje právo na ochranu osobnosti, nebo Účastníkem dochází k šíření pomluv, šíření počítačových virů, porušování vlastnických či autorských práv, nebo uskutečňuje zlomyslná nebo obtěžující volání.

V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele zaniká Smlouva ke dni doručení odstoupení od smlouvy Účastníkovi.

Ukončení smlouvy v souvislosti s přenositelností tel. čísel

III.15 V případě uzavření Smlouvy týkající se telefonní Služby pozbývá Smlouva na tuto Službu účinnosti okamžikem přenesení čísla k jinému Poskytovateli hlasových služeb. K přenesení čísla k jinému Poskytovateli hlasových služeb může dojít jen za podmínek stanovených Poskytovatelem. Na přenositelnost čísel se vztahují příslušná ustanovení Zákona a opatření obecné povahy vydaná Českým telekomunikačním úřadem.

Změny smlouvy

III.16 Účastník je po dobu trvání Smlouvy oprávněn objednat další Služby dle nabídky Poskytovatele či prodloužit dobu trvání Smlouvy, a to jak písemnou formou, tak i elektronicky či telefonicky. K rozšíření poskytovaných Služeb a k prodloužení doby trvání Smlouvy se nevyžaduje písemná forma. Pro takto rozšířené Služby platí veškeré dokumenty tvořící obsah Smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, tj. Smlouva, aktuálně platný Ceník, Popis služby, aktuálně platné znění Podmínek. Okamžikem aktivace těchto Služeb je Účastník povinen za tyto hradit cenu dle Ceníku.

III.17 Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit veškeré smluvní dokumenty, zejména Smlouvu, Popis služeb, Ceník, Podmínky, a to v souladu s těmito Podmínkami a ustanoveními zákona o elektronických komunikacích.

III.18 O změně smluvních podmínek Poskytovatel vyrozumí Účastníka nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny zveřejněním na webu poskytovatele a v každé své provozovně a dále způsobem, který si Účastník zvolil pro zasílání vyúčtování.

III.19 Nová Smlouva, Ceník či Podmínky ruší a v plném rozsahu nahrazují předcházející, a to počínaje dnem účinnosti nového znění.

III.20 V případě, že se jedná o podstatnou změnu Smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení Účastníka, má takový Účastník právo Smlouvu bez jakýchkoliv sankcí a bez povinnosti hradit finanční vyrovnání vypovědět nejpozději ke dni nabytí účinnosti takové změny. Právo výpovědi Účastníku nevzniká, pokud je změna vyvolaná změnou právní úpravy či na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu.

III.21 Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit jednostranně programovou nabídku televizní služby, zejména strukturu programů, počet programů, zejména z důvodu změn právních, technických podmínek či změn podmínek ze strany dodavatelů jednotlivých programů.

IV. CENA SLUŽBY, VYÚČTOVÁNÍ CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZMĚNY CEN, DŮSLEDKY PRODLENÍ ÚČASTNÍKA S ÚHRADOU, ÚROKY Z PRODLENÍ, FINANČNÍ VYROVNÁNÍ PŘI PŘEDČASNÉM UKONČENÍ SMLOUVY

Cena služby

IV.1 Ceny za poskytované Služby jsou uvedeny ve Smlouvě a/nebo v Ceníku. Aktuálně platný Ceník je k dispozici u Poskytovatele, na jeho prodejních místech a na webu Poskytovatele. Příslušný Ceník stanoví jednotlivé typy cen, jaký typ ceny je povinen Účastník uhradit za poskytnutí příslušných jednotlivých Služeb

IV.2 Účastník je povinen zaplatit ceny za poskytnuté Služby ve výši dle Ceníku Poskytovatele platného v den poskytnutí Služby.

IV.3 Ceny za poskytované Služby se začínají účtovat ode dne aktivace těchto Služeb.

IV.4 Pokud bude po vystavení vyúčtování zjištěno, že u některé Služby byla účtována částka nižší, než odpovídá skutečnému poskytnutí Služby, je Poskytovatel oprávněn částku dodatečně doúčtovat.

Vyúčtování ceny služby

IV.5 Není-li uvedeno ve Smlouvě jinak, je zúčtovacím obdobím za poskytování Služeb jeden kalendářní měsíc.

IV.6 Vyúčtování bude prováděno elektronicky emailem, nezvolil-li Účastník, že trvá na zasílání faktur poštovní zásilkou. Na jednom daňovém dokladu (faktuře) má Poskytovatel právo vyúčtovat platbu za všechny poskytované Služby a za Služby poskytované třetími stranami, pro které Poskytovatel provádí fakturaci.

IV.7 Zasílání vyúčtování poštovní zásilkou je zpoplatněno dle Ceníku.

IV.8 Odesláním vyúčtování se v případě elektronické fakturace zaslání vyúčtování elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.

Platební podmínky

IV.9 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je splatnost vyúčtování Služeb elektronických komunikací (faktury) 14 kalendářních dní od data jeho vystavení. Zaplacením ceny za se rozumí její připsání na účet Poskytovatele. V případě paušální ceny je cena splatná do 15. dne příslušného měsíce dle ujednání ve Smlouvě.

IV.10  Účastník je povinen provádět veškeré úhrady ve prospěch Poskytovatele na bankovní účet Poskytovatele uvedený v příslušném daňovém dokladu. Veškeré úhrady ze strany Účastníka ve prospěch Poskytovatele na základě Smlouvy budou pokládány za provedené ke dni, k němuž budou příslušné finanční prostředky představující takovou úhradu připsány na příslušný účet Poskytovatele. Ceny podle Smlouvy jsou stanoveny v českých korunách (CZK). Veškeré úhrady dle Smlouvy budou provedeny v českých korunách (CZK), není-li v příslušném Ceníku uvedeno nebo mezi Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak.

IV.11  Účastník je odpovědný za řádnou identifikaci veškerých svých plateb, uvedení správného variabilního a specifického symbolu, a v případě porušení této povinnosti se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s identifikací platby, včetně poplatků za dohledání a přiřazení nesprávně identifikované platby dle Ceníku.

IV.12  V případě částečné úhrady bude taková úhrada započtena na konkrétní pohledávku, pokud je platba řádně identifikována zejména variabilním a specifickým symbolem; v případě nedostatečné identifikace částečné platby je Poskytovatel oprávněn takovou platbu započítat na pohledávky nejdříve splatné, s čímž Účastník výslovně souhlasí. Platby uhrazené Účastníkem na základě trvalého příkazu k úhradě je Poskytovatel oprávněn použít přednostně pro úhradu nejdříve splatných pohledávek, pokud Účastník nespecifikoval, pro úhradu které pohledávky je platba určena, s čímž Účastník výslovně souhlasí.

IV.13  Účastník souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn vůči němu započíst částky, které Poskytovatel Účastník dluží, na částky, které dluží Účastník Poskytovateli.

IV.14  Nedoručení vyúčtování nemá vliv na povinnost Účastníka uhradit cenu Služby, přičemž nebude-li vyúčtování Účastníkovi doručeno do 10 dnů od uplynutí zúčtovacího období, je povinen o tom neprodleně informovat Poskytovatele. Výše dlužné částky a další informace potřebné k úhradě mohou být Účastníkovi kdykoliv sděleny na jeho žádost zákaznickým centrem Poskytovatele.

Změny cen

IV.15  Forma plateb cen za Služby mohou být měněny na základě žádosti Účastníka, a to po jejím odsouhlasení Poskytovatelem.

IV.16  Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit jednostranně ceny za poskytované Služby v důsledku změn platných právních předpisů (např. změna sazby DPH) a v případě telefonní služby také v důsledku změny cen ze strany dodavatelů těchto Služeb.

IV.17  Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit výši cen za poskytované Služby, jakož i způsob a interval plateb cen za služby a to v souladu se svým platným Ceníkem. O těchto změnách se Poskytovatel zavazuje Účastníka informovat na jeho na kontaktní emailovou adresu. 

Důsledky prodlení Účastníka s platbou

IV.18  V případě, že Účastník nezaplatí včas vyúčtování ceny za Služby, bude mu zasláno upozornění s uvedením náhradního termínu plnění. Pokud ve stanoveném termínu Účastník nezajistí nápravu a svůj dluh neuhradí, Poskytovatel má právo přerušit poskytování Služby zamezením aktivního přístupu ke Službě. Za nezaplacení vyúčtování ceny za Služby se považuje také i jen částečná platba.

IV.19  Účastník je povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady spojené s dodáním upozornění na zaplacení dlužných částek a to ve výši uvedené v platném Ceníku.

IV.20  K úhradě dlužných částek je Poskytovatel oprávněn rovněž použít případnou kauci na služby a to formou jednostranného započtení vzájemných pohledávek.

IV.21 Prodlení Účastníka i přes výzvu k nápravě povede k přerušení poskytování služby a může vést také k odstoupení od smlouvy dle příslušných ujednání těchto Podmínek.

IV.22  Poskytovatel je oprávněn pověřit třetí osobu vymáháním pohledávek Poskytovatele od Účastníka, který je v prodlení s platbou.

IV.23  Účastník bere na vědomí, že pohledávky Poskytovatele mohou být vymáhány v soudním, správním či jiném obdobném řízení, přičemž Poskytovatel v takovém případě bude zastoupen advokátem a Účastníkovi vznikne v případě neúspěchu ve sporu povinnost k náhradě nákladů řízení.

IV.24  Dostane-li se Účastník do prodlení s úhradou dlužné částky, je Poskytovatel oprávněn dle svého uvážení pohledávku za Účastníkem postoupit třetí osobě. V takovém případě, bude pohledávku dále vymáhat tato třetí osoba.

IV.25  1. Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření smlouvy či dodatku v případě, že eviduje za Účastníkem jakékoliv neuhrazené pohledávky, a to až do doby jejich úplného uhrazení včetně příslušenství.

Nárok Poskytovatele na úroky z prodlení

IV.26  Je-li Účastník v prodlení s úhradou jakékoliv částky Poskytovateli, zejména je-li v prodlení s úhradou ceny Služby, je Účastník povinen platit z dlužné částky smluvní úrok z prodlení, a to počínaje prvním dnem prodlení. Výše úroku z prodlení činí dle dohody stran 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Finanční vyrovnání při předčasném ukončení smlouvy

IV.27  Skončí-li Smlouva nebo Služba sjednaná na dobu určitou předčasně, a to z důvodů spočívajících na straně Účastníka, tj. zejména výpovědí Účastníka či odstoupením Poskytovatele od smlouvy nebo Služby pro její porušení Účastníkem, je Poskytovatel oprávněn požadovat od Účastníka úhradu finančního vyrovnání dle pravidel sjednaných níže.

IV.28  Je-li Účastník Spotřebitelem, vypočte se výše finančního vyrovnání v případě, že nebylo sjednáno minimální měsíční plnění, jako jedna pětina součtu měsíčních paušálů dle Ceníku zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Bylo-li minimální měsíční plnění sjednáno, vypočte se finanční vyrovnání jako jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. V případě neúplného kalendářního měsíce bude částka vypočtena poměrně dle počtu dní.

IV.29  Není-li Účastník Spotřebitelem, vypočte se výše finančního vyrovnání v případě, že nebylo sjednáno minimální měsíční plnění, jako součet měsíčních paušálů dle Ceníku zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Bylo-li minimální měsíční plnění sjednáno, vypočte se finanční vyrovnání jako součet minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. V případě neúplného kalendářního měsíce bude částka vypočtena poměrně dle počtu dní.

IV.30  V případě, že bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek koncové zařízení, zvyšuje se výše finančního vyrovnání o výši úhrady nákladů spojených s koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

Nárok Poskytovatele na úhradu poplatku za demontáž Technického zařízení a odinstalování služby

IV.26  Je-li Účastník v prodlení s úhradou jakékoliv částky Poskytovateli a dojde-li z tohoto důvodu k ukončení Služby, je Poskytovatel oprávněn od Účastníka požadovat úhradu poplatku za demontáž Technického zařízení a odinstalování služby dle Ceníku.

V. REKLAMACE

Druhy reklamace

V.1 Účastník má právo na uplatnění reklamace. Reklamce může být uplatněna 1) proti rozsahu či kvalitě služeb nebo 2) proti výši účtované ceny. 

Platební povinnost, vrácení přeplatku v případě uznání reklamace

V.2 Podání reklamace nezbavuje Účastníka povinnosti uhradit fakturu do dne její splatnosti, a to bez ohledu na skutečnost, že dosud ze strany Poskytovatele nedošlo k vyřízení reklamace.

V.3 V případě kladného vyřízení reklamace, na jehož základě vznikne Účastníkovi přeplatek, má Účastník právo na vrácení přeplatku do 1 měsíce ode dne doručení oznámení o kladném vyřízení reklamace Účastníkovi.

V.4 Poskytovatel je oprávněn použít přeplatek přednostně k vyrovnání splatných závazků Účastníka. Pokud takové závazky neexistují, Poskytovatel vrátí Účastníkovi přeplatek (event. snížený o výši jeho závazků) ponížením účtované částky v následujícím vyúčtování.

Uplatnění reklamace

V.5 Účastník může reklamaci uplatnit písemnou formou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adrese sídla Poskytovatele (Slovanská 861/40, Děčín VI - Letná, PSČ 405 02), nebo elektronicky na emailové adrese info@jaw.cz či hotline@jaw.cz, telefonicky v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 18,00 hod. na telefonním čísle +420 777 151 151 nebo +420 412 151 151, nepřetržitě přes SMS na telefonní číslo +420 777 151 151 nebo osobně v sídle Poskytovatele.

V.6 Reklamace musí obsahovat zejména: jméno, příjmení nebo obchodní firmu Účastníka, adresu trvalého bydliště nebo sídla nebo místa podnikání, adresu místa připojení, číslo smlouvy, popis reklamované služby, popis závady; v případě reklamace směřující pro vyúčtování ceny za poskytnutou službu navíc také spornou částku a sporné období.

Případné reklamační lhůty

V.7 Reklamaci proti vyúčtování musí být uplatněna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou Službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované Služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do 2 měsíců ode dne poskytnutí Služby, jinak právo zanikne.

V.8 Reklamace proti rozsahu či kvalitě Služeb musí být uplatněna u Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců od vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne.

V.9 V případě nedodržení uvedených lhůt právo na reklamaci zaniká.

Postup a lhůty Poskytovatele k vyřízení reklamace, námitka proti vyřízení reklamace

V.10 Poskytovatel po obdržení reklamace zahájí šetření její oprávněnosti.

V.11 Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci proti vyúčtování ceny nebo proti poskytování služeb bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Pokud vyřízení reklamace vyžaduje projednání se zahraničním provozovatelem, je Poskytovatel povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího doručení.

V.12 Poskytovatel při vyřizování reklamací na poskytovanou službu usiluje o dodržování principů síťové neutrality, tj., nakládat při poskytování služeb přístupu k internetu s veškerým provozem stejně, bez diskriminace, omezení nebo narušování a bez ohledu na odesílatele a příjemce, na obsah, ke kterému se přistupuje nebo který se šíří, na používané či poskytované aplikace nebo služby nebo na použité koncové zařízení. Výjimkou mohou být zejména případy zavádění transparentních, nediskriminačních a objektivních opatření přiměřeného řízení provozu.

V.13 O vyřízení reklamace bude Poskytovatel informovat Účastníka.

V.14 Nevyhoví-li Poskytovatel reklamaci, je Účastník oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace.

Reklamace zařízení

V.15 Postup při vyřizování reklamací tohoto článku Podmínek se nevztahuje na zařízení potřebná k užívání Služeb pronajatá, zapůjčená anebo zakoupená od Poskytovatele. V těchto případech se pro reklamační řízení použijí obecné právní předpisy, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku.

VI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, PŘIMĚŘENÉ SNÍŽENÍ CENY

Odpovědnost Poskytovatele

VI.1 Pokud Službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s Účastníkem zajistit poskytnutí Služby náhradním způsobem. Za přerušení Služby nebo vadné poskytnutí Služby se nepovažuje snížení kvality/dostupnosti či nedostupnost Služby v době plánované pravidelné údržby.

VI.2 Poskytovatel není povinen uhrazovat jejím Účastníkům náhradu škody, která jim vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby.

VI.3 Za přerušení nebo vadné poskytnutí Služby se nepovažuje omezení poskytování Služby v důsledku jednání, opomenutí či porušování povinností vyplývajících se Smlouvy ze strany Účastníka, či třetí osoby, která má přístup ke službě či souvisejícím zařízením na základě práva odvozeného od Účastníka.

VI.4 V ostatních případech neuvedených v odst. VI.1 a VI.2 Poskytovatel odpovídá za skutečnou škodu vzniklou prokazatelně zaviněním Poskytovatele, s výjimkou případů vylučujících odpovědnost dle příslušných ujednání či právních předpisů. Tuto škodu je Poskytovatel povinen uhradit v prokázané skutečné výši, nejvýše však ve výši deset tisíc korun českých, není–li dohodnuto jinak. Náhrada ušlého zisku se vylučuje.

VI.5 Poskytovatel neodpovídá za obsah přenášených hovorů prostřednictvím hlasové služby.

VI.6 Poskytovatel nenese odpovědnost za informace a údaje použité Účastníkem v souvislosti s užíváním Služeb.

VI.7 Poskytovatel neodpovídá při poskytování Služeb za obsah přenášených zpráv, dat a informací.

VI.8 Poskytovatel neodpovídá za obsah a využití informací dostupných v síti Internet, i když jsou tyto informace přístupné a používané prostřednictvím Služeb Poskytovatele.

VI.9 Účastník bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítí elektronických komunikací není bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny, monitorovány nebo ztraceny. Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah využití Služeb Účastníkem, nebo za informace, údaje a data dostupná v síti internet, ani nenese odpovědnost za přenos údajů a dat prostřednictvím sítě internet. Účastník bere na vědomí, že při užívání Služby mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení Účastníka.

VI.10  Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé Účastníkovi přístupem třetích osob k jeho koncovému zařízení nebo za ztráty dat Účastníka umístěných na jeho koncovém zařízení.

VI.11  V případě televizní služby Poskytovatel neodpovídá za obsah převzatého televizního a rozhlasového vysílání ani za porušení práv třetích osob způsobená zpřístupněním těchto obsahů. Poskytovatel neodpovídá za obsah vysílaných programů a nenese odpovědnosti za závady způsobené nedodáním či vadným dodáním programů Poskytovateli od jejich výrobců či distributorů.

VI.12  Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za situace, kdy nebude možné z objektivních důvodů Službu poskytovat Účastníkovi dle Smlouvy, např. za situace kdy při poskytování Služby prostřednictvím bezdrátové sítě vznikne překážka bránící přenosu signálu elektronických komunikací od zařízení Poskytovateli do Účastnické stanice, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu vis major.

VI.13  Jestliže nepředvídatelné okolnosti, jež se týkají Poskytovatele a jež Poskytovatel nemohl odvrátit ani s vynaložením péče, kterou lze na něm spravedlivě požadovat, znemožní Poskytovateli plnit jeho závazky, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí plnění o dobu, po níž daná nemožnost trvá, a o přiměřenou dobu na zahájení plnění.

Odpovědnost Účastníka

VI.12  Poruší-li Účastník své povinnosti vyplývající ze Smlouvy či právních předpisů odpovídá v plném rozsahu za škodu, která z tohoto důvodu vznikne Poskytovateli či třetí osobě.

VI.13  Účastník odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli v důsledku přístupu třetích osob k poskytované Službě a v důsledku jednání či opomenutí těchto třetích osob. Účastník je odpovědný Poskytovateli v plném rozsahu i za škodu způsobenou třetí osobu, které umožnil užívání Služby.

VI.14  Účastník nese odpovědnost za všechny náklady, nároky, požadavky a opatření, které mohou být vůči Poskytovateli vzneseny třetí stranou v souvislosti s nezákonným použitím Služby ze strany Účastníka či třetí osoby, který Službu poskytovanou Účastníkovi užívá.

VI.15  Pokud Účastník způsobil poruchu nebo je-li porucha způsobena závadou na koncovém zařízení Účastníka, je Účastník povinen za odstranění závady uhradit cenu dle platného ceníku Poskytovatele, případně skutečně vynaložené náklady Poskytovatele, pokud není cena v Ceníku uvedena, nebo tyto náklady cenu uvedenou v Ceníku převyšují.

VI.16  V případě, že Účastník nemůže užívat Službu z důvodu poruchy jeho zařízení nebo nesprávně nastaveného počítače nebo z jiného důvodu na straně Účastníka, nese veškerou odpovědnost za nemožnost užívání Služby Účastník. Tato skutečnost nemá žádný vliv na povinnost Účastníka platit Poskytovateli cenu. Účastník je oprávněn si objednat u Poskytovatele servis jeho zařízení za podmínek stanovených Poskytovatelem.

VI.17  Účastník nese plnou odpovědnost za škody způsobené neodborným zásahem do zařízení Poskytovatele a k výzvě Poskytovatele je povinen tuto škodu uhradit.

VII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

VII.1 Vznikne-li mezi Účastníkem a Poskytovatelem spor, který se nepodaří urovnat přímo, může se Účastník obrátit za účelem mimosoudního řešení sporu na Český telekomunikační úřad. Internetová stránka tohoto orgánu je www.ctu.cz.

VII.2 Účastník, který je Spotřebitelem, je oprávněn se v souvislosti s mimosoudním řešením případných sporů obrátit na Český telekomunikační úřad, podrobné informace jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.ctu.cz/ochrana-spotrebitele.
Na těchto internetových stránkách jsou taktéž obsaženy další informace o právech Spotřebitelů, jakož i informace o dalších orgánech zabývajících se ochranou Spotřebitele.

VIII. ŘÍZENÍ PROVOZU V SÍTI, OMEZENÍ A PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

VIII.1 Poskytovatel v případě nutnosti zabránění naplnění kapacity připojení či jeho překročení technologickými prostředky řídí provoz v síti. Toto řízení nemá za standardních okolností vliv na kvalitu poskytované Služby. V případě, že hrozí přetížení sítě z důvodu na straně Účastníka, může být řízením omezena kvalita a rozsahu služby poskytované dotčenému Účastníkovi tak, aby byla zachována kvalita služeb ostatních osob.

VIII.2 Z důvodu zamezení naplnění či překročení kapacity sítě mohou být přijata omezení spočívající v tom, že hlasové hovory jsou poskytování přednostně před datovými službami, po určitou dobu nebude možné zahájit nový hovor či dojde k dočasnému omezení rychlosti datových služeb.

VIII.3 V případě narušení bezpečnosti a integrity sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti může Poskytovatel blokovat narušující provoz či omezit nebo úplně zamezit přístupu Účastníka do datové sítě Poskytovatele.

VIII.4 Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování Služby z důvodu provádění údržby nebo opravy sítě elektronických komunikací.

VIII.5 Poskytovatel je oprávněn blokovat přístup Účastníka na audiotextová čísla a ke službě premium SMS.

VIII.6 Poskytovatel je oprávněn řídit provoz v síti a omezit nebo přerušit nepřetržité poskytování Služby i bez předchozího upozornění a to zejména z těchto důvodů:

 • na základě soudního, správního či jiného obdobného rozhodnutí
 • po dobu krizových situací a ostatních závažných technických nebo provozních situací, které ztěžují nebo znemožňují poskytování Služby
 • z důvodu důležitého obecného zájmu
 • jestliže je jeho schopnost poskytovat službu omezena objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat, ani jí zabránit
 • v případě narušení bezpečnosti a integrity sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti
 • v případě, kdy by další poskytování služby mohlo způsobit škodu Poskytovateli, Účastníkovi nebo třetí osobě.

VIII.7 Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit nepřetržité poskytování Služby po předchozím upozornění (v naléhavých případech i bez předchozího upozornění) a to z těchto důvodů:

 • Účastník nezaplatí řádně a včas vyúčtované ceny za poskytnutou službu ani po předchozím písemném upozornění s uvedeným termínem náhradního plnění. Upozornění může být zasláno i elektronicky či SMS
 • Účastník užívá zařízení neschválené pro provoz v České republice
 • Účastník vstoupí do likvidace
 • Existuje důvodného podezření, že Účastník užívá nebo hodlá užívat Službu v rozporu se Smlouvu nebo právními předpisy
 • Jednání či nedbalost Účastníka ovlivní nebo může ovlivňovat řádný chod či bezpečnost sítě
 • Na Účastníka je podán insolvenční návrh

VIII.8 Nárok Poskytovatele na úhradu cen za Službu ze strany Účastníka není dotčen výše popsanými omezeními poskytování Služeb.

VIII.9 V případě, že došlo k omezení, případně přerušení poskytování služeb z důvodu porušení povinností Účastníka, obnoví Poskytovatel poskytování Služeb na žádost Účastníka poté, co se prokazatelně dozví, že Účastník zajistil nápravu. Za obnovení poskytování služby je Poskytovatel oprávněn účtovat poplatek dle Ceníku.

VIII.10 V případě omezení či přerušení Služeb z důvodů sjednaných výše v tomto čl. VIII Podmínek neodpovídá Poskytovatel za škodu, která v důsledku omezení či přerušení Služeb Účastníkovi vznikne.

IX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

Povinnosti ve vztahu k údajům Účastníka

IX.1 Účastník se zavazuje, že veškeré údaje sdělené Poskytovateli či uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé, přesné a aktuální.

IX.2 Účastník si při uzavření smlouvy zvolí adresu, na kterou mu budou zasílány ze strany Poskytovatele veškeré písemnosti.

IX.3 Účastník se zavazuje pro korespondenci s poskytovatelem využívat kontaktní email uvedený ve Smlouvě, který je povinen pravidelně kontrolovat.

IX.4 Účastník je povinen nejméně 7 dnů předem informovat Poskytovatele o změně údajů týkajících se jeho osoby.

Zákaz přeprodeje služeb

IX.5 Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele využívat Služby k jejich přeprodeji či bezúplatnému poskytování třetím osobám.

Tísňová volání, evropská harmonizovaná čísla

IX.6 Účastník, kterému je poskytnuta služba hlasová služba, má právo užívat telefonní službu bezplatné volání na čísla tísňového volání a na evropská harmonizovaná čísla s výjimkou případů stanových zákonem. Tísňové volání je bezplatné volání na jednotné evropské číslo tísňového volání (112) a národní čísla tísňového volání stanovená v číslovacím plánu. Čísla tísňového volání slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek a při volání na tato čísla jsou pracovišti tísňového volání poskytovány lokalizační údaje volajícího. Evropská harmonizovaná čísla jsou čísla určená číslovacími plány v rozsahu 116… Evropská harmonizovaná čísla slouží ke kontaktu s poskytovateli služeb se sociální hodnotou, např. v případech pohřešovaných dětí, pomoci obětem násilí, linky důvěry. Tísňové volání a volání na evropská harmonizovaná čísla je uskutečňováno bezplatně.

Povinnost součinnosti a povinnosti ve vztahu k zařízením a instalaci

IX.7 Účastník je povinen Poskytovateli umožnit provádění prací souvisejících s dodávkou Služeb, s opravami, úpravami, údržbou, seřizováním, doplněním, změnou, přemístěním, revizí, měřením či demontáží zařízení Poskytovatele v prostorách místa instalace, resp. místa koncového bodu. Pokud výše uvedené nebude poskytovateli umožněno, není Poskytovatel povinen plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy; Účastníkovi není v těchto případech Poskytovatelem garantována úroveň kvality poskytované služby. Pokud v důsledku shora uvedených jednání či opomenutí nebo jiného porušování smlouvy ze strany Účastníka dojde ke snížení kvality Služby, nemá Účastník nárok na náhradu takto vzniklé škody, ani na vrácení ceny za službu nebo její poměrné části.

IX.8 Účastník je povinen si zabezpečit hardwarové i softwarové prostředky včetně jejich instalace, vstupní a výstupní kontroly zařízení, a jejich funkčnost a kompatibilitu se službou tak, aby bylo možné připojení ke koncovému bodu sítě Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost či provoz těchto zařízení Účastníka. Zařízení Účastníka pro přijímání Služby, musí mít platná technická a bezpečnostní osvědčení povinná v CR a musí být schopno přijímat Službu. Účastník odpovídá za stav svého technického zařízení, které připojuje na zařízení Poskytovatele, včetně nastavení parametrů. V případě připojení jiných zařízení než schválených poskytovatelem nenese Poskytovatel odpovědnost za funkčnost služby a v případě nefunkčnosti, nedostupnosti či snížení dostupnosti služby negarantuje Poskytovatel v těchto případech úroveň poskytovaných služeb.

IX.9 Účastník se zavazuje nepřipojovat ke koncovému zařízení Poskytovatele přístroje nesplňující požadavky příslušných bezpečnostních, technických a jiných norem nebo neschválená dle českých právních předpisů. Účastník v žádném případě nesmí do sítě připojovat aktivní DHCP servery.

IX.10  Účastník není oprávněn měnit nastavení zařízení provedené poskytovatelem. Účastník není oprávněn změnit místo instalace bez vědomí poskytovatele. Účastníka není oprávněn do zařízení poskytovatele jakkoliv zasahovat ani umožnit takové zásahy třetí osobě, která k takovým zásahům nemá od poskytovatele písemný souhlas, jinak odpovídá v plném rozsahu za škodu v této souvislosti vzniklou.

IX.11  Účastník je povinen umožnit osobám pověřeným Poskytovatelem přístup k Účastnickým stanicím a technickým zařízením instalovaným Poskytovatelem (např. z důvodu odstranění poruchy nebo závady, výměny Technického zařízení, nutné údržby, aj.) a umožnit jim přístup do prostor, ve kterých je poskytována Služba, z důvodu zřízení, změny nebo zrušení Služby.

IX.12  Má-li Účastník rádiové zařízení využívané k poskytování služby, bere na vědomí, že toto rádiové zařízení musí za bouřky odpojit. Nesplní-li Účastník tuto povinnost a dojde-li v důsledku toho k poškození, či poruše na zařízení, má Poskytovatel právo na náhradu nákladů vynaložených na opravu tohoto zařízení.

IX.13  Účastník je povinen používat na vlastní náklady takový počítačový systém, který umožní správné připojení ke Službě a řádné využití funkcionality Služby k účelům a v rozsahu uvedeném v příslušné Smlouvě mezi Poskytovatelem a Účastníkem.

IX.14  Po ukončení Smlouvy je Účastník povinen bez zbytečného odkladu vrátit v neporušeném stavu Poskytovateli technické zařízení a ostatní hmotný nebo nehmotný majetek poskytnutý Poskytovatelem za účelem poskytování Služby, který je ve vlastnictví Poskytovatele a ke kterému nebylo vlastnické právo převedeno na Účastníka. Na základě výzvy Poskytovatele je Účastník povinen umožnit mu přístup do prostor, kde je umístěno technické zařízení a ostatní majetek Poskytovatele za účelem jeho převzetí. Pokud Účastník technické zařízení nebo ostatní majetek Poskytovateli po ukončení smlouvy nebo jednotlivé Služby nevrátí nebo jej vrátí poškozený, je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě technického zařízení (ostatního majetku). Nárok na náhradu škody (vrácení zařízení) není smluvní pokutou dotčen.

IX.15  Účastník se zavazuje seznámit se zásadami obsluhy síťových služeb a informačních systémů, jejichž znalost je nezbytná k užívání Služeb.

IX.16  V případě instalace bezdrátového zařízení na střechu domu Účastník prohlašuje, že hromosvodná instalace v místě poskytování služby má platnou revizi a odpovídá platným normám. Ukáže-li se být toto prohlášení nepravdivým, veškeré důsledky s tím spojené nese Účastník.

IX.17  Účastník je povinen starat se o Technické zařízení, které má v užívání od Poskytovatele, s péčí řádného hospodáře, neprodleně nahlásit jeho odcizení policii a Poskytovateli a poskytovat dále veškerou součinnost, v případě poškození technického zařízení tuto skutečnost neprodleně oznámit Poskytovateli.

IX.18  Účastník bere na vědomí, že práce na zařízeních Poskytovatele může vést k výpadku Služeb. Účastník je odpovědný za provedení zálohování dat na svém koncovém zařízení.

Povinnost Účastníka chránit přístupové heslo a další údaje
IX.19 Účastník je povinen chránit své přístupové údaje (hesla apod.) k systému Poskytovatele před zneužitím třetími osobami. V případě porušení této povinnosti nese Účastník odpovědnost za úkony provedené těmito osobami stejně, jako by je provedl sám.

Další povinnosti Účastníka

IX.21  Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na jinou osobu.

IX.22  Účastník bere na vědomí, že je srozuměn s povinností zaplatit koncesionářské poplatky za příjem TV a rozhlasového vysílání.

IX.23  Účastník je povinen ohlásit poruchy Služeb i závady na Technickém zařízení poskytovatele neprodleně po jejich zjištění Poskytovateli.

IX.24  Účastník nesmí užívat napojení k síti Poskytovatele k jakýmkoliv nezákonným činnostem nebo k činnostem, které jsou v rozporu s dobrými mravy.

IX.25  Účastník se nesmí pokoušet se o průnik do jiných datových sítí či Služeb, pro které nemá oprávnění k přístupu nebo k jejich užívání není oprávněn.

IX.26  Účastník je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání porušujících etická pravidla chování na síti internet, zejména nezasílat prostřednictvím elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy.

Právo užívat služby zákaznického centra Poskytovatele

IX.27  Účastník je oprávněn užívat služby zákaznického centra Poskytovatele.

Zákaznické centrum je dostupné na telefonním čísle +420 777 151 151 nebo +420 412 151 151 v pracovních dnech v době od 8,00 hod do 18,00 hod. a nepřetržitě přes SMS na telefonní číslo +420 777 151 151 nebo emailem na info@jaw.cz.

V zákaznickém centru lze získat aktuální informace o druzích poskytovaných Služeb a
o platných cenách Služeb. Zákaznické centrum rovněž přijímá požadavky na řešení technických problémů a objednávky nových služeb, objednávky na servisní služby, informuje o aktuální nabídce služeb. Při využívání služeb zákaznického centra Poskytovatele je Účastník povinen identifikovat se číslem své smlouvy. Komunikace se zákaznickým centrem může být Poskytovatelem zaznamenávána

X. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE, POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY, HLÁŠENÍ PORUCH

X.1 Účastník souhlasí s tím, že Poskytovatel povede elektronickou databázi Účastníkem uskutečněných operací v rámci sítě Poskytovatele i mimo ni. Účastník tímto uděluje souhlas Poskytovateli s měřením objemu přenesených dat technickými prostředky Poskytovatele, popř. jinými způsoby.

X.2 Poskytovatel je oprávněn požadovat po zájemci o uzavření Smlouvy doložení údajů nezbytných pro uzavření Smlouvy.

X.3 Poskytovatel po uzavření Smlouvy s Účastníkem zajistí sjednanou Službu. Poskytovatel je však oprávněn nezřídit Službu nebo nerealizovat dohodnutou změnu Služby požadovanou Účastníkem v případech, kdy Účastník uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo soustavně opožděně platí nebo soustavně neplatí vyúčtovanou cenu za Služby nebo opakovaně porušuje smluvní podmínky.

X.4 Poskytovatel je oprávněn nepřijmout změnu Smlouvy požadovanou Účastníkem pokud nedojde ke vzájemné dohodě na této změně.

X.5 Z provozních důvodů může Poskytovatel změnit technické řešení realizovaných Služeb, Účastník bude na toto předem upozorněn před zahájením realizace změn.

X.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit po dobu trvání smluvního vztahu IP adresy přidělené Účastníkovi a provádět i další technické změny nutné pro řádné poskytování služby s tím, že Účastník nemá v této souvislosti nárok na náhradu případně mu vzniklé škody a je povinen při provádění takových technických změn poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost.

X.7 Jestliže bude Poskytovatel povinen dle zákona či na výzvu regulátora pozměnit své služby, vyhrazuje si právo tak učinit. Své konání oznámí bezodkladně Účastníkovi. Zpoždění, či nesplnění závazků ze smlouvy, ať plné či částečné, které je způsobeno omezením dle zákona nebo předpisem regulátora není porušením smlouvy.

X.6. Síť Poskytovatele je dohledována a udržována.

X.7 Poskytovatel je oprávněn zavést dodatečné způsoby ochrany sítě a služeb, pokud má za to, že zavedení takové ochrany je nutné pro udržení stability a integrity sítě.

Poruchy a jejich hlášení

X.8 Dohodnutý způsob nahlášení poruchy: Zákaznické centrum Poskytovatele pro příjem hlášení o poruchách telekomunikačních služeb je dostupné na telefonním čísle +420 777 151 151 nebo +420 412 151 151 v pracovních dnech v době od 8,00 hod do 18,00 hod. a nepřetržitě přes SMS na telefonní číslo +420 777 151 151 nebo emailem na info@jaw.cz. Poskytovatel nemůže garantovat dodržení parametrů SLA v případech, kdy porucha není Účastníkem nahlášena na uvedené kontaktní telefonní číslo. Účastník je před nahlášením poruchy na Zákaznické centrum Poskytovatele povinen zkontrolovat stav zařízení Účastníka, stav napájení, které není zajišťováno Poskytovatelem, a jiných podobných zařízení, která jsou zajišťována Účastníkem, v případě, že Účastník tuto povinnost opakovaně nesplní, není Poskytovatel povinen nahlášení poruchy přijmout. Nahlášení poruchy se řídí (následující procedurou) následujícím postupem: Účastník: Nahlásí své jméno (název firmy), číslo Smlouvy, Uvede telefonní číslo svého technického kontaktu (osoba, která bude k dispozici po celou dobu řešení poruchy), Uvede údaje o poruše, odsouhlasí čas začátku poruchy s operátorem Poskytovatele. Operátor zákaznického centra Poskytovatele: Potvrdí převzetí poruchy od Účastníka, Odsouhlasí čas začátku poruchy s Účastníkem.

X.9 Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy na své straně zpravidla do tří pracovních dnů od jejich nahlášení Účastníkem Poskytovateli, a to s výjimkou objektivních důvodů, pro které nelze odstranění závady či poruchy provést, jako např. nepřístupnost koncového bodu, přerušení dodávky elektrické energie a s výjimkou závad či poruch vzniklých z titulu vyšší moci. Za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli poskytovatele a brání mu v plnění povinností dle smlouvy, přičemž nelze spravedlivě na poskytovateli požadovat, aby takovou okolnost či její následky odvrátil a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Za případy vyšší moci se považují zejména nepokoje, vzpoury, sabotáže, teroristické útoky, případy nouze, záplavy, požáry, či jiné živelné katastrofy či extrémně nepříznivé počasí.

X.10 Jestliže poskytovatel zjistí, že porucha vznikla mimo síť Poskytovatele, informuje osobu odpovědnou za provozování věci, na které vznikla porucha a bude spolupůsobit k zajištění nápravy v co nejkratší možné lhůtě.

XI. OSOBNÍ, PROVOZNÍ A LOKALIZAČNÍ ÚDAJE, ÚČASTNICKÝ SEZNAM

XI.1 Poskytovatel je oprávněn veškeré informace a údaje, včetně údajů osobních, provozních, případně lokalizačních, týkající se účastníka i uživatele užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR. Poskytovatel se zavazuje nezpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkami třetích osob spolupracujících na základě smluvního vztahu s poskytovatelem, včetně ekonomických, právních, obchodních či jiných poradců a spolupracujících společností, jejichž předmětem činnosti je vymáhání pohledávek, a s výjimkami stanovenými zákonem nebo s výjimkou souhlasu uživatele
s takovým zpřístupněním. V případě, že s tímto udělil účastník ve smlouvě souhlas, je poskytovatel oprávněn shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat („zpracování“) osobní údaje účastníka uvedené ve smlouvě pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro komunikaci s účastníkem/uživatelem o službách poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, včetně zpracování a zpřístupnění údajů o účastníkovi/uživateli uvedených ve smlouvě pro marketingové
a obchodní účely poskytovatele (včetně cílené reklamy a zjišťování zájmu uživatele
o jednotlivé druhy služeb, mj. i prostřednictvím set-top boxu a přímého a nepřímého telemarketingu), zpřístupnění třetím osobám v souvislosti s vymáháním pohledávek
a třetím osobám, které zpracovávají tyto údaje na základě smlouvy uzavřené
s poskytovatelem v rozsahu nezbytném pro činnosti, které takové osoby pro poskytovatele vykonávají; to vše po dobu trvání smlouvy a dále případně po dobu vymáhání pohledávek za účastníkem. Uvedené údaje jsou zpracovávány mj. i prostřednictvím automatizovaných systémů a včetně ukládání na nosiče informací. Správcem osobních údajů uživatele je poskytovatel.

XI.2 Účastník/uživatel rovněž výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v souvislosti s uzavřenou smlouvou využívat a zpracovávat také jeho rodné číslo; tento souhlas účastník/uživatel poskytuje v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění a je oprávněn takto poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat. Účastník/uživatel má právo na informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.

XI.3 Účastník dále výslovně souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů České televizi (která je takto dále zpracovatelem jeho osobních údajů) za účelem ověření skutečnosti, zda účastník je či není evidovaných poplatníkem televizního poplatku v souladu s platnými právními předpisy. Účastník byl seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. je dobrovolné, a že je oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv odvolat.

XI.4 Dále účastník/uživatel uděluje poskytovateli výslovný souhlas se zpracováním provozních, příp. lokalizačních údajů na dobu trvání smlouvy v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Tento souhlas je účastník/uživatel oprávněn kdykoliv odvolat (to neplatí pro případy, kdy je poskytovateli uložena povinnost zpracovávání a uchovávání předmětných údajů na základě zvláštních právních předpisů; v takových případech je poskytovatel oprávněn předmětné údaje zpracovávat a uchovávat po dobu stanovenou těmito právními předpisy i v případě, že účastník souhlas odvolal).

XI.5 Uvedením svého telefonního čísla ve smlouvě účastník výslovně souhlasí s využitím tohoto telefonního čísla poskytovatelem pro zasílání upomínek/výzev ke zjednání nápravy účastníkovi.

XI.6 Účastník rovněž souhlasí s tím, že mohou být pořizovány zvukové záznamy jeho telefonních hovorů s poskytovatelem, vztahující se k uzavření smlouvy či plnění práv a povinností ze smlouvy a jejích dodatků a to za účelem vnitřní kontroly služeb u poskytovatele a zvyšování jejich kvality a dále za účelem vymáhání pohledávek ze smlouvy za účastníkem.

XI.7 V případě, že účastník souhlasil ve smlouvě s uveřejněním údajů v účastnickém seznamu, je poskytovatel oprávněn uveřejnit jeho osobní a identifikační údaje uvedené ve smlouvě či poskytnuté účastníkem v účastnickém seznamu a databázi pro poskytování informací o telefonních číslech, včetně možnosti dohledávání těchto údajů v plném rozsahu. Poskytovatel zpracuje, bude uchovávat a předává oprávněné osobě (poskytovateli univerzální služby) identifikační údaje účastníka pro účely zveřejnění v seznamu účastníků, jehož účelem je vyhledávání podrobného kontaktu o osobě na základě jejího jména nebo případně minimálních dalších identifikačních údajů nebo pro účely databází, podle nichž se poskytují informace o telefonních číslech, a dále v účastnickém seznamu všech podnikatelů poskytujících veřejně dostupné telefonní služby, to vše na základě souhlasu účastníka a v rozsahu, se kterým účastník souhlasil. Poskytovatel zajistí na základě písemné žádosti účastníka zaslané na emailovou adresu sdělenou poskytovatelem zveřejnění, opravu, výmaz nebo nezveřejnění údajů účastníka v telefonním seznamu při jeho nejbližší redakční úpravě a to bezplatně.

XI.8 Účastník podpisem smlouvy potvrzuje, že byl řádně seznámen s účastnickým seznamem i seznamem účastníků, včetně elektronických verzí a účelu, jakož i dalších možností využití údajů založených na vyhledávacích funkcích v elektronických verzích účastnického seznamu. Telefonní seznamy jsou k dispozici na vyžádání u poskytovatele univerzální služby a v předem avizovaných termínech také na určených distribučních místech.

XI.2 Účastník dává Poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti. Obchodním sdělením nejsou informace technické, provozní a informace týkající se Smlouvy a jejich příloh. Účastník má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.

11.3 Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se Smlouvou dozví, a které nejsou obecně známou skutečností, k jejich zveřejnění je nutný předchozí písemný souhlas Poskytovatele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Smluvní strany souhlasí s doručováním všech písemností a oznámení písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, formou elektronické pošty nebo faxem, pokud není sjednáno jinak. Za prokázání doručení se považuje písemné potvrzení adresáta nebo pracovníka, o kterém mohl odesílatel důvodně předpokládat,že je oprávněn potvrzovat za adresáta přijetí písemností, potvrzená doručenka, potvrzení faxu s uvedením faxového čísla strany adresáta po odeslání písemnosti faxem nebo potvrzení poštovního serveru adresáta s odkazem na zprávu, kterou odesílatel poslal adresátovi elektronicky.

13.2 Písemnost zaslaná poštou se považuje za doručenou datem uvedeným na doručence, pokud nelze toto datum určit, považuje se za doručenou uplynutím třetího dne od dne, kdy byla podána k poštovní přepravě na adresu druhé Smluvní strany. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla příjemcem vyzvednuta ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne jejího uložení. V případě zasílání faxem nebo elektronickou poštou se považuje den prokazatelného odeslání za den doručení.

13.3 Veškeré právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. O sporech mezi Poskytovatelem a Účastníkem rozhoduje Český telekomunikační úřad. Ve věcech, v nichž je příslušný rozhodovat soud, si Poskytovatel a Účastník dohodli místní příslušnost soudu dle sídla Poskytovatele.

13.4 Tyto Podmínky pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti novějších Všeobecných obchodních podmínek. Platné a účinné Podmínky jsou dostupné v sídle Poskytovatele, jeho prodejních místech a na Webu Poskytovatele.

13.5 V případě, že smluvní dokumenty jsou vyhotoveny i v cizím jazyce, je vždy rozhodné české znění.

13.6 Bude-li některé ustanovení Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva a povinnosti příslušných Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

13.7 Akceptací Smlouvy (podpisem) Účastník potvrzuje, že se s jednotlivými částmi Smlouvy a jejími přílohami seznámil, že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky tam uvedené, které jsou pro obě Smluvní strany závazné.

Zpět
©2007 - 2018 JAW.cz s.r.o.
Webdesign Studio Maglen